المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعلم معاني الاسماء العبريةابوعبدالله
2011-12-30, 16:00
أ


آبا ............................ أب אבא


أبير.......................... .......قوى و فارس אביר


أبيرى .............................. شجاع باسل אבירי


آخى .............................. ... أخى אחי آخيعازر....................... ....... أخى معزرى وعونى وناصرى אחיעזר


آخيميليك...................... ..... الملك (الله) هو أخى אחימלך


آخيشيا........................ أخى هو عطية وهبة אחישי


آخيتسديق...................... .... أخى عادل مستقيم وصِدِّيق אחיצדק


آدم ....................... رجل او انسان او البشرية אדם


آدار ................. نبيل او سامى وهو اسم الشهر العبرى אדר


أدير.......................... . نبيل وجليل ومبجل وعظيم وقوى جبار אדיר


أدون ............................ سيد او ربאדנ


عاديئيل .................... زينه الله او الله شاهدى עדיאל


أهارون (آرون).................. الاخ الاكبر لموشيه و معناه حامل الشهداء او الاسد المحارب אהרון


عاكيفا (عقيبة) ............ رابى أكيفا هو معلم ودارس منذ القرن الاول و هو محور من يعقوب עקיבא


ألوف ...................... صديق مخلص او سيد وحاكم אלוף


ألموج........................ مرجان او صخرة ميالة للحمرة אלמוג


ألون ......................... شجرة البلوط אלון


عامى...................... شعبى او امتى עמי


عاميخاى ..................... امتى على قيد الحياة עמיחי


عاميئيل ........................... إله أمتى עמיאל


عامير أو أمير ..................... قوى او جبار עמיר אמיר


عاميت .................. مخلص وفى ودود עמית


أميتاى ....................... حقيقى صادق مؤمن وفى אמיתי


أمنون ....................... الابن الاكبر للملك داود و معناه مؤمن او مخلص وفى אמנון


عاموس (آموس) ...... نبى من القرن الثامن من شمالى اسرائيل و معناه حِمل و المثقل كاهله بالمتاعب والاثقال עמוס


عمرام .................. أمة جبارة قوية ومعناه فى العبرية الحياة والعمر עמרם


أنشيل ........................ الصورة اليديشية من أشير


أريك ................... تدليل آريئيل او آرييه


آريئيل ........... اسم لاورشليم معناه أسد الله אריאל


أسا ..................... يشفى او شافى אסא


أرنون .................. الجدول المنهمر او الغدير ذو الزئير ארנון


آرييه ............ قائد جيش فى الكتاب المقدس و معناه ليث אריה


عاتيد ......................... جاهز او متأهب ومستعد و المستقبل עתיד


آف ........................... أب אב


آفيحايل ............................ ابو الحول والقوة او ابى قوى אביחיל


أساف(عساف) .................. جامع אסף


آفيعازر ......................... ابو الخلاص والنجاة او ابى هو الخلاص אביעזר


آفيعزرى ........................... ابو عونى او ابى هو عونى ومعينى אביעזרי


آفيميليك .............................. ابو الملك او ابى هو الملك אבימלך


آفينادوف ........................... ابو الامير او ابى هو الامير


آفيناتان .............................. . ابى قد اعطى و وهب אבינתן


آفينير .............................. ... ابى هو النور او مصباح אבינר


آفينوعام .............................. ابى هو السرور אבינועם


أشير .................. ابن يعقوب אשר


آفى ...................... أبى אבי


آفياد ...................أبى (الله) أبدى אביעד


آفيخاى ...................... أبى (الله) حى אביחי


آفيدان ....................... أبى (الله)عادل وديان אבידן


آفيئيل ......................... أبى هو الله אביאל


آفيرام........................ ..... أبى (الله) قوى جبار אבירם


آفيشاى .................... حفيد يسى و معناه هبة ابى او هبة الله אבישי


آفيشالوم ........................ ابى هو السلام او ابو السلام


אבשלום


أفيف...................... الربيع او وقت الربيع אביב


آفنير .................. أبو او إله النور و هو اسم خال


الملك شاول و قائد حربى אבנר


آفراهام (أبراهام)..................... .. أبو الشعب اليهودى و معناه اب رحيم او ابو الجماهير אברהם


آفرام (أبرام) ............الاسم الاصلى لابى الشعب اليهودى و معناه ابو العلاء אברם


أيال ........................ غزال او أيل او كبش אייל


عزريئيل ........................ الله عونى و معينى עזריאלببعل ..................... سيد בעל


بار ................... حبوب او نقى او مالك لشئ فى العبرية


و ابن فلان او برى او بالخارج فى الآرامية בר


باراك ................. جندى فى الكتاب المقدس و معناه برق ברק


باروخ ..................... مبارك او مبروك ברוך


بار يوخاى .............. الصورة الابوية من يوخاى בריוחי بن............................ .... ابن בן


بن آمى .............................. ابن أمتى בן עמי


بن عزرا .............................. ...ابن الخلاصבן עזרא


بن زيون .............................. ... ابن صهيون בן ציון


بن توف .............................. ... ابن جيد בן טוב


بن خانان .............................. .. ابن الحنان والفضل والمنة בן חנן


بن يشاى .............................. ابن يشاى בן ישי


بن يامين ................. ابن اليد اليمنى اشارة للقوة בן ימין


بوعز.............. الجد الاعلى للملك داود و زوج راعوث בועז


بير ................ الصورة اليديشبة من الاسم الالمانى باير و معناه حدود او تخوم او دب


بيريل ...................... اختصار كلمات ابن رابى يهوذا لايب


بيتظاليل ....................... بظل الله رمز للحماية בצלאל


بيفاى


بونيم ....................... يديشى و معناه جيد و بالعبرى معناه البنا בוניםك


كالب او كالف .............. جاسوس ارسله موسى لكنعان و معناه كلب כלב


حاخام او حاكام او حاحام .................. رجل حكيم חכם


حاداد ......................... حاد مشحذ הדד


حنانيا ........................... الله حنون حنان הדדיה


حنانائيل ......................... حنان الله חננאל


انوك او حانوح او حانوك ............. متعلم او مكرس (اخنوخ)ّ חנוך


حاتزيكيل .................. الصورة اليديشية من حزقيال او يحيزيكيل


حافير .......................... حفار חפיר


حين .................... فضل منة مفاتن חן


حزقياهو ....................... محور من حزقيا יחזקאל


יחזקיהו


حونى .............................. . حنون فضيل חוני


كارميل ...................... حديقة او كرمة כרם


كارميئيل ........................ الله هو كرمتى כרמיאל


خاجاى ........................ عيدى او احتفالى חגי


خاى ......................... حياة חי


خاييم ........................ حياة חיים


خانان .............................. .. حنان חנןد


دان ......................... ابن يعقوب ومعناه قاضى דן


دانيئيل ........مفسر الاحلام فى سفر دانيال و رجل تقى דניאל


وحكيم فى سفر حزقيال و معناه الله هو ديانى وحكمى وقاضيى


دافيد ........... بطل شجاع قتل جلياث و هو ملك اسرائيل דוד


ديكيل ........................... شجرة النخيل او التمر דקל


دورون ............................ هبة او هدية דורון


دوتان ..... اسم موضع فى اسرائيل و معناه الشريعة דותן


والناموس او القانون


دوف ............................ دب דב


درور .................... الحرية او طائر الخطاف דרור


دفير ...................... الموضع المقدس فى هيكل اورشليم


دوبى ........................... دبى דביإ


إفرايم ..................... حفيد يعقوب من يوسف و معناه مثمر جدا אפרים


إيتان .............................. . قوى او صلب جامد صامدאֵיתָן


إيلاد ............. من سبط إفرايم و معناه الله أبدى אלעד


إليعازر او إيلازار ....... ابن هارون والكاهن الاعلى و معناه


عون الله אליעזר


إيلى ......................... الكاهن الاعلى و آخر القضاة و معناه إلهى אלי


إيليعازر ..... هناك ثلاثة يحملون هذا الاسم فى الكتاب المقدس אליעזר


:خادم او عبد ابراهيم وابن موسى ونبى و معناه إلهى يعزر ويعين


إيلياهو ............... هو إيليا او الياس النبى و معناه إلهى هو الرب אליהו


إليشع ................ نبى و تلميذ الياس و معناه إلهى هو الخلاص אלישע


إشكول ..................... عنقود العنب אשכול


إيفين ............................ حجر او صخر אבן


إيال ....................... غزال אייל


عزرا (إزرا) ... كاتب دارس وكاهن قاد العودة من بابل و


الحملة لاعادة بناء الهيكل و معناه عونى هو الله עזרא


إيهود ............................. دعم او تعاطف او اعجاب و معناه حب אהוד


إيخى .............................. .. أخى אחי


إيزيك ............................ الصورة اليديشة من ايزاك او اسحق


إيلحنان....................... ........... الله حنان فضل منان منعم אלחנן


إليميليك .............................. ...... إلهى هو الملك אלימלך


إليناتان .............................. .... إلهى قد اعطى אלינתן


إليرام .............................. .... الهى جبار على אלירם


إليران .............................. .. إلهى اغنية او سرور אלירן


إليتوف ............................. إلهى هو الخير والجود (جيد)ّ אליטוב


إلكانا ........................... الله باع او الله غيور אלקנא


إلكايام .............................. .. الله يعيش ويحيا אלחיים إلياكيم .......................... الله يقيم ويؤسس وينشئ אלקים


إلياشيف ............................ الله سيجيب אלשיב


عمانوئيل ...................... الله معنا او الله حامينا עמנואל


إيريز .............................. . خشب الارز ארז


إيفينيزر ............................ حجر الاساس אבן יסוד


حزقيال ...................... الله سيُقَوِى יחזקאל


عيزير ........................... عون עזרففايفيل ........................ الصورة اليديشية من الاسم الاغريقى واللاتينى فوبوس ومعناه منير او ساطع


فيشيل ............................ يديشى بمعنى سمكةججاباى او جبَّاى ................ جامع او جابى الضرائب גובה


جابى .....................تدليل جبريل


جاد ........................ ابن يعقوب و معناه الحظ و حظوظ وسعيد ومحارب גד


جافنى ............................ كرمتى גפני


جال ............................ موجة او كومة وتبة גל


جامليئيل ....................... الله هو مكافاتى و جائزتى وثوابىגמליאל


جافريئيل (جابريئيل) .... ملك زار دانيئيل و معناه الله هو


قوتى وجبروتى גבריאל


جيداليا .......................... جعله الله عظيما גדליה


جيفير ......................... رجل او قوى גבר


جور آرى ................... الاسد الليث اليافع او الشبل גור ארי


جلعاد ...................... معناه جبل الشهادةגלעד


جيفين .................... كروم גפן


جيرشوم ................ ابن موسى و معناه مطرود او مُخرَج او منفى גרשום


جيرشون .............................. ابن لاوى و هو محور من جيرشوم وبنفس المعنى


גרשון


جيدون او جدعون ..... بطل محارب فى الكتاب المقدس و معناه المحارب الجبار او قاطع الاشجار و المدمر גדעון


جيل ...................... غبطة وفرح وسرور (بهجت) גיל


جيلاد (جلعاد ) ....... اسم جبل و معناه فرح بلا نهاية גילעד


جور ............................ شبل او اسد يافع גור


جى ....................... وادى גיאهـ


هاريل .......................... جبل الله הראל


هيلليل ........ ابو القاضى افدون و معناه تسبيح הילל


هود ............ من سبط أشير ومعناه بهاء او جلال הוד


حينيك ...................... الصورة اليديشية من هاينريش


هيرش ......................... يديشية بمعنى غزال


هيرشل ...................... تدليل هيرش


هيرتز ..................... تدليل هيرش


هوشع او هوشعيا ....................... الخلاص הושעإ


إدان ............... عصر او حقبة او فترة تاريخية עידן


إلان ......................... شجرة אילן


يتسحاق .................. ابن ابراهيم ومعناه الضحك יצחק


يساكر ....ابن يعقوب ومعناه هناك جائزة او ثواب יששכר


يسى ........................... ثرى او ثروت او هبة (يشاى هو الاسم العبرى السليم)ישיّ


إتاى ........... احد مقاتلى داود و معناه ودود איתי


إتامار ................. ابن اهارون و معناه جزيرة النخيل איתמר


إسير .................. الصورة اليديشية من اسرائيلى


يعقوف (يعقوب او جاكوب)........... ابن اسحاق و معناه العاقب יעקב


ياردين او جوردان .......... نهر الاردن فى اسرائيل و معناه


يتدفق او ينهمر و يجرى ويسقط ירדן


يهوشوا (يوشع) ............. خليفة موسى كقائد و زعيم و معناه الله مخلصى יהושוע


يهودا او يهوذا ................. ابن يعقوب وليا و معناه الشكر لله יהודה


يوئيل ...................... نبى ومعناه الله يشاء יואל


يوناه .......................... نبى ومعناه يمامة יונה


يوناثان او جوناثان ...ابن شاول و صديق داود و معناه الله


أعطى יונתן


يوسف او جوزيف ................. ابن يعقوب وراحيل ومعناه يزيد او زيادة יוסףك


كادورى ........................... كرتى כדורי


كاهانا ........................... كاهن כהנא


كالمون ...................... صورة مختصرة من كالونيموس


كاتان ........................... صغير קטן


كاتريئيل ........................... الله تاجى כתיריאל


كيهات ............................. ضعيف او متهالك


קהת


كوتى ........................... تدليل يكوتيئيل


كوتيئيل ......................... صورة مختصرة من يكوتيئيلل


لاوى او لافى او ليفى .............. ابن يعقوب ومعناه ليث او يضم ويربط לוי


ليور (لى أور) .............. لدىَّ نور ליאור


ليران او ليرون .............. لدىَّ غبطة وفرح לירן


لابيل ..........................تدلي ل الاسم اليديشى لايب و معناه الاسد


لازير .......................... الصورة اليديشية من اليعازر


لايب ...................... الصورة اليديشية من الاسم الالمانى لويب و معناه الاسد


لايبيل ..................... تدليل لايب


لامك او ليميك .................. من نسل قايين و معناه لا يصلح لشئ او بمعنى أرنب למך


ليميل ............... يديشى معناه حَمَل او حليم ومتواضع


ليف ............... بالعبرية قلب وباليديشية أسد לב


ليزير ................ صورة يديشية من اليعازر


ليوب ............... أسد بالالمانيةم


ملاخى ........................ نبى و معناه المختار او معين الله و معناه ملاكى מלאכי مكابى ......................... مطرقة מכבי


ميمون ............................ من العربية ومعناها الحظ السعيد والطالع الحسن מימון


ماؤر .............................. . نور מאור


مانواح .............................. مكان الراحة מאנח


ماتى ...................... تدليل ماتياس


مانتزياح .............................. منصور منتصر ناجح מנצח مايجاين ........................... حامى מגן


مائيرى ............................. صورة من مائير מאירי


ماى زاهاف .............................. ... الماء الذهبى מי זהב


ماشياح .............................. .... المسيح او المسيا משיח


ماتان ........................ هبة او عطية מתן


ماتيتياهو ........... والد يهوذا المكابى و معناه هبة الله מתתיהו


مائير او مايير ....................... ضياء او منير מאיר


مناحيم ................ مريح او مُسَرِّى او معطى السلوان מנחם


ميليك ......................... ملك מלך


مندل .................. يصلح من الانجليزية الوسيطة وايضا من اليديشية كصورة من صور مناحم מנחם


منسى او ميناشى ....................... ابن يوسف و معناه منسى מנשה


ميكاه او ميخا ...................... نبى و معناه من ذا الذى كمثل يهوه؟ מיכה ميكائيل او ميخائيل .......... ملاك ورسول من الله و معناه من ذا الذى يشبه الله؟ מיכאל


موشيه (موسى) .... النبى القائد الزعيم الذى قاد الاسرائيليين و


اخرجهم من العبودية والرق والسخرة فى مصر و معناه الذى جاء وخرج من الماء משה


موردخاى ........... ابن عمة او خالة الملكة أستير الذى طلب


منها انقاذ اليهود من الابادة و معناه عبد او تابع وخادم موردوخ מרדכיن


ناحمان ..................... مواسى او مريح נחמן


ناحمانى ...................... مواساة سلوان راحة נחמני


ناحميئيل ......................... الله هو سلوانى ومواساتى وراحتى נחמיאל


ناحسون ........................... معرف او عريف


ناحوم .............................. ..... راحة او مواساة و سلوان נחום


نحميا .............................. .......اراحه الرب נחמיה


ناداف ......................... كريم נדב


ناتان او ناثان ............ نبى ومعناه هو أعطى נתן


ناتانيل او ناثانئيل ............... اخو الملك داود و معناه


الله أعطى נתנאל


نفتالى .............................. ابن يعقوب و معناه صراعى و مصارعتى נפתלי


نحميا او نخميا .................. واساه الله נְחֶמְיָה


نير ........................ حقل او غيط ניר


نيسان ................... اسم الشهر العبرى و معناه الثمرة الاولى و معناه الشعار


ניסן


نيسيم ......................... معجزات او آيات נסים


نيتزان .......................... برعم النبات ניצן


نواح (نوح) ...... رجل صالح قويم امره الله ان يصنع الفلك


لينجو من الطوفان العظيم و معناه الراحة والهدوء والسلام נח


نوعام او نوام .......................... سار او مُرضى والحلاوة والصداقة נועםأ


عوديد .......................... يعيد עודד


عوفير .............................. ... غزال او ولد الظبى עֹפֶר


عومير ................... قمح او حنطة עומר


أومرى (اختصار عومريا).................... ملك اسرائيل ومعناه الرب هو حياتى وعمرى


עומרי


أور .............................. ..... نور אור


أورين ..................... شجرة الصنوبر אורן


أورى .............................. ضوئى او نورى אורי


أوتنيئيل ........................... قوة الله


عوفاديا (عوبديا) ............... خادم الله او عبد الله עובדיה


عوز (عز) ........................... قوة עוז


أوهيد......................... .......... حبيب او محبوب او حب


أوران .............................. . نورאורן


أوشياع .............................. ارجوك يا الله نجى ! او الخلاصיהושועب


باز .............................. ... ذهبى פז


بيريتز .............................. .. ينبثق او ينبجس و يتفجر و هو ابن يهوذا وتمارا פרץ


بيساح ........................ و معناه العبور او الفصح פסח


بيساحيا ............................. و معناه فصح الرب פסחהו


بينويئيل .......................... وجه الله פנויאל


بنحاس او فنحاس .................. حفيد هارون و هو اسم مصرى قديم معناه فم الثعبان


و معناه زنجى او حبشى داكن البشرة او نوبى פינחס


بيتوئيل....................... .....رحب فسيح واسع وفير غزيرפתואל


رراحاميم ................ رؤوف او رحمة רחמים


رعنان .............................. .... منتعش او ريان רענן


راحامان ..................... الرحمن (الله) רחמן


راحميئيل ....................... الله راحمى ومواسيى רחמיאל


راحوم ............................ رحيم رئيف רחום


رافى .............................. . تدليل رفائيل


رافيع ............................ الرابعרבע


رام ................. مرتفع شامخ مناف רם


ران ................. غبطة وفرح او اغنية רן


رافائيل ........ملاك فى الكتاب المقدس و معناه الله يشفى רפאל


رافيد ..................... حلية רפד


رامون .............................. رمان او حلية للتوراة רמון


رافيف ........................ ندى او مطر רביב


راز ............................. سر רז


رازيئيل ...................... الله هو سرى רזיאל


ريوفين او ريوبين او رأوبين ............ ابن يعقوب الاكبر و معناه رأى ابن ראובן


رعوئيل او ريوئيل او راؤول ............... صديق الله ראול


روعى .......................... راعيى רועהי


رون ........................... غبطة وفرح واغنية רון


رونى ....................... غبطتى وفرحىרוני


رونين .............................. . غبطة وفرح واغنية רונןسسعديا......................... .....مساعدةالله وعونهסעדיה


ساجى ........................ جليل رفيع الشأن שגיא


سابا .......................... عجوز او جدסבא


ست او شيث ...................... ابن آدم و معناه موضوع فى مكان او موعود סת'


سيجيف ............... مجد او جلال و سامى وفخيم שגיב


شاى ............................. هبة שי


شاليف ....................... مسالم


شالوم ........................... سلام שלום


شاول ................... اول ملك لاسرائيل و معناه مستعار او مستلف او مسؤول مطلوب שאול


شامير ......................... دودة مذكورة فى التلمود قادرة على تحطيم اقسى الصخور واصلبها


שמיר


شاعيا ..................... اختصار يشاعيا ישעיהו


شيئلتيئيل ....................... سألته و طلبته من الله שאלתאל


شيبسيل ...................... يديشى بمعنى غنم او حمل


شم او سام ...................... اسم او سمعة שם


شيماريا ......................... حماية الرب שמירה


شيمارياهو .................... صورة اخرى من شيماريا


شم توف......................... اسم جيد او سمعة جيدة وطيبة שם טוב


شيراجا ........................ نور واشراق او شمعة שְׁרַגָא


شيمى ...................... اسمى وسمعتى שמי


شيفير ................... سار جميل שִׁפְרָ


شيمون او سيمون او شمعون ........... ابن يعقوب و معناه سمعان שמעון


شيمشون .................. البطل المعروف فى الكتاب المقدس ومعناه شمس او مرئى ووزير


و الذى خانته دليلة שמשון


شلومو (سولومون) .......... ابن داود و معناه سلام او سليم و سلامه שלמה


شلومى ........................ سلامى שלמי


شارون .............................. .. اسم موضع باسرائيل (غابة او زهرة) שרון


شميريل .................. صورة يديشية من شيماريا


شمولكيه ................... تدليل يديشى لصموئيل


شنوير ....................... صورة يديشية لسنيور


سيناى ................... سيناءסיני


سانسر ........................... صورة مختصرة من الاسكندر


سيندر .............................. . الصورة اليديشية من الاسكندر


شابتاى ......................... الراحة فى السبت שבתאי


شاحار ........................... فجر او صباح שחר


شماى ............................. اسمشاحاك او شاحاق......................... معناه سحق שחק


شموئيل (صموئيل)....... نبى وقاض معناه قد سمع الله שמואל


سيمحا او سيمكا ......................... فرح وغبطة שמחהت


تال ........................ طل טל


تامير .............................. طويل كنخلة التمر תמיר


تانحوم .............................. راحة ومواساة وسلوان תנחום


تارفون او تورفوم ............................وح شى او بدائى وقاسى وحيوان ممزقטורפים


توم ...................... مخلص صادق أمين תום


تومير ........................... شجرة תומר


توفيا .................. الله جيد و طيب טוביה


توف ...................... طيب טוב


توفى ......................... طيبتى טובי


تزاكى ............................. تدليل يديشى ليتسحاق


تسفى .................. غزال צבי


تسفيئيل ............................. غزال الله צביאל


تزفانيا .......................... يحميه الله او يخفيه الله צפניה


تزيماح .............................. . نبات צמח


تزدقيا ......................... صديق او صدوق ومستقيم وصالح.......الله صادق وصديق


צדקיה


تزدقياهو ................. صورة اخرى من تزدقيا צדקיהוأ


أوريئيل .......................... ملاك و معناه أوار او لهيب الله אוריאל


أوريا .......... الله نورى ولهيبى وأوارى אוריה


عوزيئيل (عوزيئيل) ......................... الله قوتى עוזיאל


عوزى ............................. قوتى עוזיى


ياديد ................... محبوب او مودود و صديق ידיד


يائير ..................... سيسطع יאיר


ياكير .................. نفيس او ثمين غالى יקיר


يانكيل .................. صورة يديشية ليعقوب


يكوتيئيل .................. الله سيزهره و ينميه و يغذيه و يقوته


يراحميئيل ..................


يروحام


يارون .................... سيكون سعيدا ירון


يحيئيل ................. فليحيا الله יהיאל


يجال .................... سينجو יגאל


يرمياهو (إرميا) .................... نبى و معناه الرب سيعلو او سيرمى ירמיהו


يوآب (يوآف) ..................... ابن اخت داود و معناه الرب هو الأب יואב


يوسى ...................... تدليل يوسف


يوتام او جوثام ................ الله كامل تام יותםز


زكريا (زاكرى او زخارى) ................. يتذكر الله זכריה


زامير ............... مزمور او اغنية זמר


زالمان او زالمين او زالمون ............... صور من سليمان


زيف ......................... ديب او ذئب זאב


زائيف........................ ذئب זאב


زائيفى .................... ذئبى זאבי


زايدى ....................... رجل عجوز او جد זא


زمرونى ....................... مزمورى او ابنى זמרוני


زوسا .................... يديشى بمعنى حلو


زوشيه ..................... صورة اخرى لزوسا


زوسمان ....................شخص حلو او لذيذ وهى صور يديشية عن اسماء المانيةزوهار..................نور و ضياء زاهر זוהר


زيف.......................... يسطع ويشرق זיו
ففيلفول ......................... تدليل يديشى لفيلف اليديشى ومعناه ذئب


فولف ............................ يديشى ومعناه ذئب
الاسماء العبرية الانثوية

عادى.......... جوهرة او حلية עדי
عاديئيلا .......... حلية الله עדיאלعادينا .............. لطيفة עדינהأديرا ............. قوية جبارة אדירהأدارا ..................... نبيلة אַדָרָהأديفا .......... كريمة او سارةعاديا ............ كنز الله او حلية الله עדיהأدفا ............ موجة صغيرة او رقرقة אַדְוָהأهافا .............. الحب אַהֲבָהعاليزا ............... الغبطة والفرح او فرحانة עלוזהألونا ................ شجرة البلوط אלונהعماليا .................عمل الله او صنع الله עמליהعانات ................ تغنى او اجابة ענתعاميت ................ ودودة وفية مخلصة עמיתأريللا .................... ملاك او رسول ومبعوثآميرا .......................... الصورة المؤنثة من أمير אַמִירָהعالياه .......................... عالية او تصعد עֲלִיָּהآريئيل او آريئيللا ................ لبؤة الله אריאלאריאלהآرنونا ............ غدير او جدول ذو صوت جريان كالزئيرארנונהأشيرا .................. غنية او ثرية אשרהعاتارا او عاتيريت ............... تاج עֲטָרָהעֲטָריתآفيئيلا ................... الله هو أبى אביאלהآفيجال ......ابى هو الفرح والغبطة او فرحة ابى אביגילآفيجيل او آبيجيل ......... زوجة الملك داود ومعناه كما سبقאביגילآفيطال .. زوجة الملك داود ومعناه ابو الطل اى الندى وهو اللهאביטלأفيف(أبيب) او أفيفا ....... معناه فصل الربيع אביב אביבהأفيا .................الله هو أبى אביהأيالا او أييليت ............ غزال او أيل איילה אייליתآفيشاج ...................... أبى يهيم אֲבִישַׁגآيلا ................... شجرة البلوط אֵלָהعزيزا او عزيزة .................... قوية עזיזה
ب
بات ........... ابنة او بنت בתبات عامى .............. بنت قومى او شعبى בת עמיباتيا ............... بنت الله בתיהبات يام ................. بنت اليم او البحر בת יםباتشيفاع ................... بنت سبع زوجة الملك داود בת שבעبات شير ......................... بنت الاغنية او الانشودةבת שירبات تسيون ................... بنت صهيون בת ציוןبيهيرا ................ بهيرة او ضوء وصفاء ولمعان (برلنتى)בהירהباتيل .................... ابنة الله בַת־אֵלباشيع ........................... تدليل باتيا בַאשֶׁעبيرورا او بيروريت ............. نقية خالصة صافية בירורה בירוריתبلوما ............................. زهرة باليديشيةبوسمات .............................. . عبق او عبير בָשְׂמַתبراينديل .............................. ..... سوداء الشعر سمراء باليديشيةبيلها ................ اسم جارية يعقوب و معناه مرعبة او مزعجة او مرتعشة בלההبينا..................... ذكاء حنكة فهم حكمة(بينة) בינהبراخا ...................... بركة ברכה
س
كارميلا او كارميليت او كارميئيلا او كارميت او كارميا:كرمة او نبتة بستانכרמלה כרמלית כרמיאלה כרמית כרמיהكارنيا .................. قرن او صور الله קרניהخاجيت ............. احتفال او عيد חגיתخاجيا ................. احتفال او عيد الله חגיהخانا (اسم ام صموئيل ) .... كريمة فضيلة محسنة رحيمة منة חנהخافا .................... حواء חַוָהخارنا ........................... من السلافية وهى باليديشية معناها ظلمة او مظلم داكنخافيفا ........................ حبيبة او محبوبةحيسيد ........................ رحمة חֶסֶדخايا ...................... حية على قيد الحياة عائشة חיהخيمدا .......................... مرغوبة فاتنة חמדה
د
دافنا .............................. نبات الغار דפנהداليا ........................... زهرة דליהدارا.......................... .... حكمة او حكمت وشفقةداليت .................... يتفجر الماء او فرع و غصندانا ........................ قاضية דנהدانيئيللا او دانيت او دانيتا ................. الله هو ديانى דניאלה דנית דניתהدانيا ......................... دينونة او حكم الله דניהداسى او دسِّى .................. تدليل هداسا و معناه نبات الآسدافيدا ..................... الشكل المؤنث من داود דודהدينا (ديناه) .............. اسم بنت يعقوب ومعناه الدينونةדינהديرورا ..........الحرية او طائر الخطاف דרורהديفيرا ................... الحرم المقدس للهيكل فى اورشليمديفوراه(ديبوراه او ديبرا) :نبية وقاضية قادت ثورة ضد الجيشالكنعانى و معنى اسمها التى تقول كلمات طيبة او حشد النحلדבורה
ديكلا او ديكليت .................. شجرة نخيل التمر والبلحדקלה דקליתديتزا ..................... الغبطة والفرح דץدوريت................... جيل او من هذا العصر דוֹרִיתدورونا ........................ عطية او هدية او هبة דורונה
إ
إدنا ............. سرور مرغوبة متبرجة مثيرة للشهوات حسيةعيدن .................... جنة عدن עדןعيديا ...................... حلية الله עדיהإفرات .............. زوجة كالب ومعناه شهيرة او شريفة אפרתإيلا او إيلانا ................... شجرة البلوط אֵלָהإيليانا ....................... الله قد استجاب لى אֶלִיעַנָהإيليزيرا ............. إلهى هو خلاصى و معزرى אליעזרהأيديل ....................... رهف او رقيقة باليديشيةإيليورا ................. إلهى هو نورى אליאורהإيليراز ...................... إلهى هو سرى אלירזإيليشيفا ....... زوجة هارون ومعناه إلهى هو قسمى ونذرىאלישבועהإيلونا ..................... شجرة البلوط אלונהإيمونا ......................... إيمان אמונהإيريلا ....................... ملاك او رسولإستر او أستير ..... البطلة التى انجت اليهود من الابادة فى فارس و معناه الأثير אסתרإيتانا .................. قوية او صمود وصلبة ومتحملة وصبورةאֵיתָנהعيزرائيلا(عزرائيلا) او عزريئيلا ................ الله هو عونى עזריאלה
ج
جافريئيللا (جابريئيللا) .............. الله هو قوتى وجبروتى גבריאלהجال .............................. ..... موجة גלجاليا ................. موجة الله גליהجاليت ....................... صورة من جال גַלִיתجامليئيلا ............... الشكل المؤنث من جامليئيل גמליאלהجانيه ...................... جنة גנהجانيا ........................ جنة الله גניהجايورا .......................... وادى النور גיאורהجيفين ............................. الخمر او العنب גפןجرشونا (الشكل المؤنث من جرشون وهو ابن لاوى) גרשונהجيولا ...................... الخلاص والنجاة גאולהجيفيرات ....................... سيدة او ملكة גברתجيبورا ...................... قوية او بطلة גיבורהجيلاه .............................. ...... غبطة وفرح גילהجيلادا ... التل هو شاهدى او الغبطة والفرح للابد גלעד גילעדجيتيل .............................. ....... جيدة طيبة باليديشيةجلوكيه .............................. ...... الحظ السعيد والطالع الحسن باليديشيةجلوكيل .............................. ............. تدليل جلوكيهجولدا .............................. .................. ذهب باليديشيةجولدى .............................. .............. صورة اخرى من جولداجيلى ............................ غبطتى وبهجتى وفرحى גיליجيناه ............................ جنة גנהجيتيت ........................ عصر الخمرجيفواه .................... التل او مكان عالى גבוה
هـ
هادار او هادارا او هاداريت ............ جليلة جميلة محلاة مزينة ممجدة הדר הדרה הדריתهاداس او هاداسا .... الاسم العبرى لاستير بطل قصة البيوريم ومعناه نبات الآس הֲדַסהדסהهالليل او هالليلا ..................... ثناء و مديح لله اى تهليل הילל היללהحاناه ................ ام صموئيل و معناه كريمة ورحيمةو حنون ورئيفة חנהهاريلا ...................... جبل اللههافا .............................. .. حواء חַוָהهينا .............................. ..... الصورة اليديشية من هاناههيندا .............................. ...... صورة اخرى يديشية لهاناههيندل .............................. ........... تدليل يديشى لهاناههينى او هينييى .............................. .. صورة ثالثة ورابعة يديشية لهاناههيد .............................. ......... صدى (مؤنث ومذكر) הדهيديا ................ صوت او صدى الله הדיהهيروت .................. حرية חֵרוּתهرتزيلا او هرتزيليا ............... الصورة المؤنثة من هرتزل הרצלה הרצליהهيلا ..................... تسبيح او ثناء ومديح لله היללהهيلليلا .......... الصورة المؤنثة من هيلليل و معناه تسبيح وثناء היללהهوديا ............................ سبحوا الله הודיהهوديه .............................. . صورة يديشية لهداساهوديل .............................. ...... تدليل يديشى لهداساهوديس .............................. ......... صورة يديشية ليهوديت
إإيديت ................ صفية او مختارةإدريا ........................ بطة אִדְרִיָהإيلانا او إيلانيت ............... شجرة אִילָנָהאִילָנִיתعيريت ....................... النرجس البرى עִירִיתعنبال ........................ لسان الجرس עִנְבָל

إيتيا ...................... الله معى


ى

يعقوفا ............... الصورة المؤنثة من يعقوب او ياكوف יעקבה
يعيل ................... بطلة فى الكتاب المقدس و معناه عنزةالجبل و معناه ايضا يصعد יעלيافا ............................. جميلة יפהياسمينا او ياسمين ..... اسم الزهرة التى من العائلة الزيتونية و هواسم الزهرة بالفارسية יסמיןيديدا ..................... صَديقة ידידהيميما .............................. يمامةيمينا ...................... اليد اليمنى اشارة للقوة والبركة ימינהيترا ...... الصورة المؤنثة من يترو او يثرون ومعناه الثروات و الثراء


יתרה


يوانا او جوانا .................. الله قد استجابياردينا :معناه يجرى ويهبط ويتدفق ونَهَر ياردينا هو نهر الاردنيوخانا او جوهانا .............. الله كريم حَنَّانيوئيلا ....... الصورة المؤنثة من يوئيل و معناه الله يريد ويشاءיואלהيهوديت(جوديث)................ بطلة فى الكتاب المقدس و معناه امرأة من اليهوديةיהודית
ك
كالانيت .......................... زهرةكاسبيت ............................ فضة כספיתكيفيرا ...................... لبؤة شابةكيليلا .................. تاج او اكليل او الغار כְּלִילָהكيريم ...................... الكروم و الكرمة כרםكيرين ................ بوق قرن او شعاع الشمس קרןكيشيت ................ قوس او قوس قزح קשתكيفودا ....................... نفيسة او محترمة כבודהكينيريت ................. بحر الجليل او بحيرة طبرية כינרתكيترا او كيتريت ............... تاج כתרה כתריתكوكابا ........................... نجمة כוכבהكراينيه ............................. تاج باليديشيةكراينديل .............................. .... تدليل كراينيه
ل
لياه .............................. .. زوجة يعقوب לאהليلى او ليلاه او ليلا .................. الليل לילה ליליليفانا ................ بيضاء او قمر (تقابل لبنى فى العربية)ليفيا ...................... لبؤة الله לביאהليفونا ......... لبان البخور و سمى بذلك لبياضهلى ............................ معناه لى انا ליليام ........................... لدىَّ شعب (لى أمة) ליעםليات ...................... أنتِ لى ליאתليبى .............................. .. قلبى او حبيبى وعزيزى לביليلاك ............ اسم زهرة الليلك من اصل فارسى לילךليورا او ليور او ليوريت ................ لى نور ליאור ליאורה לִיאוֹרִיתليتال ......................... لى طل او ندى ליטלليفنا او ليفنات ..................... بيضاء לִבְנָהלִבְנַתليفيا......................... ... تاجليا .............................. ..... لى الله ליהليرون .............................. ....... لى اغنية او غبطتى واغنيتى לִירוֹןليبا .............................. .... حبيبة او محبوبة باليديشية
م
معيان .................... واحة او غدير מעייןمقسيمة او مكسيمة ............... مقسمة او فاعلة للمعجزاتمالكا ........................ ملكة מלכהمانجينا ..................... غنوة او انشودة מנגינהمارجاليت او مارجاليتا..................... . لؤلؤة و هى الصورة العبرية من الاسم اليونانى القديم مرجريت מַרְגָלִית מַרְגָלִיתָהمارجانيت او مارجانيتا :نبات ذو زهور زرقاء ذهبية وحمراء شائع فى اسرائيل מַרְגָנִיתָמַרְגָנִיתָהماتانا .............................. هدية او هبة מתנהمايا .............................. ... ماء מיהمايتال ........................ مى الطل او ماء الندى מיטלمازال ......................... النجم او البرج او حظ او قسمت מזלمازهيرا ....................... ساطعة مشرقة(زُهرة) מזהירהميهيرا ................. سريعة مليئة بالطاقة מהירהمائيرا او مييرا .............................. ... نور מאירהميروما ...................... سامية او نبيلة מרוממהميخائيلا او ميكائيلا ..... الصورة المؤنثة من ميخائيل و معناهمن ذا الذى كمثل الله؟ מיכאלהميخال او ميكال ................... ابنة الملك طالوت او شاول و معناه غدير מיכלميكا .............................. .... صورة مقتضبة من ميكالميجدا ....................... هبة او هدية او شئ مختارميجدالا ................ حصن او برج מגדלميجدانا ...................... هديةميلى .................... من ذا الذى كمثلى ؟ מיליميلكا ......................... إلهية او ملكة מלכהميريام ............ نبية ومغنية مترنمة منشدة واخت موسى מריםميريت ...................... الخمر الحلوةموران ........................ معلمة מורןموراشا ......................... تركة او ميراث מורשהمورياه.. معلمة و هو اسم جبل مورياه المقدس فى اسرائيل و معناه رعاه او كرسه يهوه מוריהمينوحا ............................. صفاء وهدوء מְנוּחָהميرابى او ميراف...................... كوثر او رحاب מֵרַבميريليه .............................. .....الصورة اليديشية من مريممارنى .............................. ...... ابتهاج מֵרני
ن
ناعما .............................. .... سارة بهيجة נעמהناعومى ................... حماة راعوث נעמיناتانيا ....................... هبة الله נתניהنافا ....................... جميلة נָאוָהناهال ...................... نهرنيحاما .......................... راحة و سلوان נחמהنيديفا ........................ كريمة נדבהنيسيا ......................... معجزة الله נסיהنيتاع ...................... نبات נֶטַעنيتانا او نيتانيا ............ هبة او هبة الله נתניהنيلى ........... اختصار الكلمات العبرية مجد اسرائيل لن يزولفى سفر صموئيل اصحاح 15 اية 29 (نتزاخ يزرائيل لو يشاكر) נילינצח ישראל לא ישקרنيريت ............................. زهرة ניריתنيتزان ......................... برعم الزهرة ניצןنوعا ....................... امرأة ورد اسمها فى الكتاب المقدس و معناه متحركةو معناه يرتجف او يرتعد ويرتعش و ينتفض נועהنوجا .................... نجم ساطع او ضوء او نور الصباح او كوكب الزهرة נוגהنوى او نويا ............................ جميلةنوريت ...... نبات ذو زهور صفراء وحمراء شائع فى اسرائيل נוּרִית
أأوديليا ..................... سأسبح اللهأوفيرا .......................... ذهبعوفرا .............................. .. غزال او ريم עָפְרָהأورا ............................ ضوء אורהأورلى .............................. لى نور אורליأوريت ............... اسم مشتق من أورا אוריתأورنا ............................. شجرة الأَرز او الصنوبر אָרְנָה
ببازيت ........................... ذهب פזיתبيليا .............................. ... معجزة او أعجوبة פלאبينينا .......... زوجة إيلكاناه و معناه لؤلؤة פנינהبيرليه........................ ....... لؤلؤة باليديشيةر
رعنانا .................. منتعشة او شهوانية مهيجة و جميلة רעננהراحيل ................ زوجة يعقوب ومعناه نعجة رمز للنقاء רחלراما او راميت ................ عالية سامية רמה רמיתرايسا .............................. . وردة باليديشيةرايسيل........................ .......... تدليل رايسارانى ........................ اغنيتى רניرانيت ................... اغنية و غبطة و فرح רניתرانيا .......................... اغنية الله רניהرونيت .............................. غبطة او فرح واغنية רוֹנִיתرافيتال او ريفيتال ............... كوثر من الطلراز ........................ سر רזرازيئيل او رازيئيلا .................. سرى هو الله רזיאל רזיאלהريفائيلا ................... الله قد شفاه وعالجه רפאלהرينانا ............... غبطة وفرح واغنيةريوت ..................... صداقة او صديقة רְעוּתرأوبينا او ريوفينا .... الصورة المؤنثة من ريوفين او رأوبين ראובנהريفيفا او ريفيف ................. مطر او ندىرينا او رينات ................. غبطة وفرح רִנָה רִנתָريشونا ................. الاولى ראשונהرفكا او ربيكا او رفقة ........... زوجة اسحق ومعناه ربطة רבקהروما او روميما .......... الاعالى والمرتفعات او عالية وسامية רומה רוממהرونيا او رونيئيل ............ اغنية الله רוניה רוניאלروتيم ... معناه يربط او يقيد وهو اسم نبات فى جنوبى اسرائيل רותםراعوث .............. المعروفة فى الكتاب المقدس רותراينا..................... نقية طاهرة باليديشية רֵװן ريفا ........................... تدليل رفقةروشيل ........................ تدليل يديشى لراشيل
سساجيت ................. جليلة שגיתسابير او سابيرا او سابيريت ................. حجر الزفير ישפהسارا ................. زوجة ابراهيم ومعناه نبيلة او اميرة שרהساراى .......... الاسم الاصلى لسارة فى الكتاب المقدس שריسيجولا ................ كنز او نفيس او بنفسج סִיגָלساريت ........................ تدليل سارة שָׂרִיתشاى ......................... هبة שיشاكيد ......................... لوزة שקדشالفا ...................... هادية او صفاء שלווהشاميرا ................ حامية او حارسة שומרהشانى ....................... حمراءشارون او شارونا او شارونيت ........... اسم موضع باسرائيل שרון שרונה שרוניתشاولا ........... الصورة المؤنثة من شاول שאולהشاينا او شينا .................... جميلة باليديشيةشيلى .................... مِلْكِى שליشيليا .................... الله ملكى او ما عند الله لىשליהشيفرا ........ القابلة التى عصت اوامر فرعون لقتل الرضع اليهود و معناها جميلة שִׁפְרָהشيمرا او شيمات او شيمريت ..............محروسة او محمية שמורה שמורת שמוריתشير او شيرا ............ اغنية او شِعر שיר שירהشيران .............. اغنية سعيدة او قصيدة وموال שירןشيرئيل ..................... اغنية الله שירشيبرينتزا او شبرنتزى ..................... الصورة للاسم اللاتينى اسبيرانزا و معناه أملشبرينتزل ................... تدليل شبرينتزا و شبرينتزىشيرلى ........................ لدىَّ اغنية שירליشلوميت ............. مسالمة او سلمى שלמיתشمويلا ............. الصورة المؤنثة من شمويل שמואלהشوشانا .................... وردة او سوسنة שושנהشولاميت او شولا او شولى ................ سلام او مسالمة שׁוּלַמִּיתسيجال او سيجاليت او سيجاليا ..........كنزسمحة او سمحيت او سمحونة ...... غبطة وفرح (سماح وسميحة) שמחה שמחית שמחונהسيما ........................ كنز او خبيئةسيفان (شباط) ..................... اسم الشهر العبرى و معناه فصل او وقت او موسم סיווןشاحار او شاهار......................... ............ فجر او سحر שַׁחַרسيسيل .............................. ..................حل وة او حلوات باليديشيةسمدار .............................. .................... برعم סְמָדַרسورى .............................. .............. الصورة اليديشية من سارة
تتال او تالى ....................... ندى وطل טל טליتاليا .................... طل من الله טליה טַלְיָאتالما او تالميت ................. تل او كثيبتالمور ....... مكوم او معطر ومطمخ بالمرتال أور او تالور ............... طل الصبح טלאורتمار .................. ابنة داود ومعناه شجرة التمر תמרتيحيا .................... تحيا او عائشة او حياة و بعثتيهيليا ................ اغنية تسبيح תְהִלָּהتيهورا ................. طاهرة نقية טהורהتيميما ................... تامة او وفية תמימָהتيروما ............. هبة او تقدمة وقربانتيشورا ........... هبة او منةتيفارا او تيفيريت ............... مجد او جمال תפארה תפאריתتيكفا .............................. أمل תקווהتيمناع ........................ اسم مكان فى اسرائيل תימנעتيرتزا .................... مقبولةتيفا ........................... جيدة טובהتيرزا .........................شجرة السرو תרזהتيفونا .................. مُحبة الطبيعةتوفا او توفات او توفيت .......................... جيدة او طيبة טובה טובת טוביתتزيبورا او صفورة ........... زوجة موسى ومعناها عصفورة צפורהتزيونا او تزيونيت ............. صهيونية او كاملة ممتازة ציונה ציוניתتزوفيا ....................... مراقِبة و حارسة وهى الصورة اليديشية لصوفياتزفيا ........................ غزالة او ظبية צביהتويبا .............................. . يمامة باليديشيةتزايتيل .............................. . تدليل يديشى لسارةتزوفيت .............................. .....طائر الطنان צוּפִיתأأوريئيلا او أوريئيللا .................. نور الله אוריאלהأوريت .................... نور אוריתعوزا او عوزيت .................... قوة עוזה עוזיתعوزيئيلا او عوزيئيللا ..................... قوة الله עוזאלففايجال .............................. ............ طائر او عصفورة باليديشية פֵװגֶלفريدى .............................. ..............فرح او غبطة وسرور باليديشيةفروما......................... .................... تقية او تقى باليديشيةفيريد او فاردا او فارديت .................. وردة ורד ורדה ורדיתفارديا ...................... وردة الله ורדיהفيلفيلا ..................... مؤنث الاسم اليديشى فيلفيل و معناه ذئب
ىيعرا او يعريت ......................... غابة יערה יעריתيعئيلا او يعلا .......................... مشتقات من يائيل و معناه عنز الجبل יעלהيافا او يافيت ...................... جميلة יפה יפיתيائيرا ............................ مضيئة وهاجة יאירהياكينا .............................. مؤنث اسم ياكين ومعناه يقيم او ينشئ ويؤسس وهو ابن شاولיַחְנָאياكيرا ............................. نفيسة قيمة ثمينة יקירהيام او ياما او ياميت ........................ بحر ים ימה ימיתياردينا ................ معناه اردنة او جوردانا ירדנהياردينيا ..................... جنة الله גרדיניהياركونا ...................... الصورة المؤنثة من ياركون ירקונהو معناه اخضر ירוקהيارونا .............................. .... اغنية ירונהيحيئيلا ...................... الحياة لله יהיאלהيديديا ....................... صَديقة ידידיהيهوديت ....................... معناه تسبيح יְהוּדִיתيئيرا .............................. .. نور יאירהيفات .............................. جميلة יפתيجالا ............................ نجاة יגאלהيسرائيلا ..........الصورة المؤنثة من يسرائيل و معناه امير اللهاو مصارع ومقاتل الله (يصرع إيل) ישראלהيوكابد او يوحيفيد ................ ام موسى و معناه مجد الله יוכבדيونا او يونينا او يونيت او يونات .............. يمامة יונהיונינה יונית יונתيميما .............................. ........... يمامة יְמִימָהينتل .............................. .............. يديشى من الاسم الفرنسى جنتل ومعناه نبيل او ارستقراطىيديل .............................. ............. تدليل يديشى ليهوديتيوتكيه........................ .................... .. تدليل يديشى ليهوديت
ز
زاهارا او زيهارى او زيهاريت ..... زُهرة او ساطعة مضيئةزاهافا او زاهافيت ......... ذهب זהבה זהביתزاكيا .................. نقية زكية طاهرة صافية لامعة مشرقة זַכִיָהزيهافا او زيهافيت ............... ذهب זהבה זהביתزيفا ...................... ذيبة او ذئبة זאבהزيلدا......................... .... معناها الحظ فى اليديشيةزميرا .................. اغنية او مزمور זמרהزيمرا ................... اغنية تسبيحزيفا او زيفيت ................... جلال او بهاء זיוה זיויתزوهار ...................... نور او بريق ولمعان وتلالؤ זוהרزلوتا .............................م عناها ذهبية باليديشيةزوسا .............................. . حلوة باليديشية

ابوالنور
2012-02-19, 01:44
يسلمو ابو عرب

ابو يمان
2012-02-22, 20:24
رائع و أكثر من رائع
مودتي و تقديري

تسجيلات السويطي
2012-03-14, 10:01
تدى ربا اخي

مُجاهِد ®
2012-03-14, 10:13
ماينا ننيميسلموو ابو عرب

وردة العشاق
2012-03-19, 11:31
شكرا لك على المجهود الرائع
مع اطيب التمنيات للجميع

ابو جنى
2012-05-03, 21:16
يعطيك الف عافية يا ابو عرب وكل الاحترام الك انتا قائد
ننتضر الاجمل من مواضيعك التي تهم الانسان الفلسطيني

إبـــ يـعـبـد ــن
2012-05-05, 13:07
مشكورررررررررر يا كبير ( تدى ربا )